Skip to main content

หน้าหลัก

ระบบกฏหมาย

        ระบบกฎหมายของมาเลเซีย มีฐานมาจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษ เพราะเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อราวปี ๑๘๐๐ – ๑๙๖๐ กระนั้นก็ดี มาเลเซียก็มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายสูงสุด

        มาเลเซียมีระบบกฎหมายที่แยกระหว่าง Federal Laws (กฎหมายของสหพันธ์) ซึ่งออกโดยรัฐสภามาเลเซีย และใช้บังคับทั่วประเทศ กับ State Laws (กฎหมายของรัฐ) ซึ่งออกโดยรัฐสภาของแต่ละรัฐ และใช้บังคับเฉพาะกรณี

        นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้มีระบบกฎหมายพหุนิยม ได้แก่ Secular Laws (กฎหมายของฆราวาส) กับ Sharia Laws (กฎหมายศาสนาของอิสลาม) ซึ่งกฎหมายทั้ง ๒ ระบบนี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนและความไม่แน่นอนอยู่เสมอ
 


8722
TOP