Skip to main content

หน้าหลัก

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานฯ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย คือประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วน คือ ส่วนแผ่นดินใหญ่ (Peninsular) ประกอบด้วย 11 รัฐ ได้แก่ รัฐสลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ ปาหัง เปรัก กลันตัน ตรังกานู เปอร์ลิส เคดาห์ และปีนัง และส่วนที่อยู่บนเกาะบอร์เนียว มี 2 รัฐ ได้แก่ รัฐซาบาห์ และซาราวัก นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองพิเศษอีก 3 เมือง ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

TOP