Skip to main content

หน้าหลัก

ขั้นตอนการไปทำงานในประเทศมาเลเซียโดยถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับแรงงานทั่วไปที่เดินทางเข้ามาทำงานด้วยตนเอง) ด้วยใบอนุญาตทำงานประเภท Visit Pass (Temporary Employment)

1นายจ้างจะต้องยื่นขอโควต้าจำนวนแรงงานต่างชาติจากกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย (Ministry of Home Affairs) โดยทางการมาเลเซียจะพิจารณาจำนวนแรงงานต่างชาติ จากประเภทและขนาดของแต่ละกิจการ และชำระค่าธรรมเนียมแรงงานต่างชาติ (Levy)

2.เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว นายจ้างจัดหาแรงงานตามจำนวนโควต้าที่ได้รับ  ซึ่งนายจ้างอาจติดต่อแรงงานโดยตรง ติดต่อบริษัทจัดหางานในประเทศไทย หรือมอบอำนาจให้สำนักงานแรงงาน ในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) เป็นผู้ประสานให้ความช่วยเหลือ

3.เมื่อได้รายชื่อแรงงานแล้ว ให้แรงงานเข้ารับการตรวจประวัติจากระบบ Immigration Security Clearance (ISC) ของมาเลเซีย โดยประเทศไทยดำเนินการกับบริษัท VFS Global Thailand ที่อาคาร เดอะเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เบอร์โทร. 0 2168 7743 โดยแรงงานไทยต้องไปดำเนินการด้วยตัวเองพร้อมนำหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่กว่า 12 เดือน และมีค่าดำเนินการ จำนวน 1,006 บาท 

4.ให้แรงงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่ติดตั้งระบบ Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 • โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา เลขที่ 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 โทร. +66883125624 และ +6642241956
 • โรงพยาบาลเอกชัย  เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 โทร. +66818956451 และ +6634417900
 • โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4  เลขที่ 1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. +662 514 4140-9  โทรสาร. +662 514 4413

5.โรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้แรงงานทราบ และส่งผลดังกล่าวทางออนไลน์สู่ระบบ FWCMS ของมาเลเซีย

 1. กรณีผ่านการตรวจสุขภาพ ให้แรงงานไทยส่งสำเนา Passport ให้นายจ้าง เพื่อดำเนินการขอหนังสืออนุมัติวีซ่า (Calling Visa) จากกรมการตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว นายจ้างส่ง Calling Visa ให้แรงงานไทย
 2. กรณีไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ จะไม่ได้รับการอนุมัติ Calling Visa

6.นายจ้างนำเอกสารสัญญาจ้างงานมาให้สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียประทับรับรอง พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท (Company registration form 9,24,49 หรือ form D)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (Business License)
 • สำเนาบัตรประจำตัวนายจ้าง
 • Calling Visa
 • สำเนาหนังสือเดินทางลูกจ้าง
 • รูปถ่ายลูกจ้าง
 • แผนที่สถานประกอบการ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการและที่พักของลูกจ้าง ซึ่งสนร. มาเลเซียอาจขอเข้าตรวจสอบสถานที่ทำงาน และที่พักแรงงานด้วย

7.นายจ้างส่ง Calling Visa และสัญญาจ้างที่ได้รับการรับรองให้คนงาน

8.แรงงานไทยนำ Calling Visa พร้อม Passport ตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปขอ Single Entry Visa (วีซ่า 3 เดือน) ที่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย (กรุงเทพฯ) หรือสถานกงสุลมาเลเซีย (สงขลา)

9.แรงงานไทยแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่จัดหางานจังหวัดที่มีภูมิลำเนา หรือที่กรมการจัดหางาน   ถ. มิตรไมตรี ดินแดง กทม.  พร้อมทั้งสมัครเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ  และรายงานตัวที่ด่านตรวจคนหางาน ณ สนามบินหรือด่านที่เดินทางออกจากประเทศ

10.แรงงานไทยเดินทางมาที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายจ้างเป็นผู้มารับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย และเข้ารับการตรวจสุขภาพอีกครั้งกับ FOMEMA (หน่วยงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติของมาเลเซีย) หากผ่านการตรวจสุขภาพ นายจ้างจึงจะขอให้กรมการตรวจตคนเข้าเมืองมาเลเซียออกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้แรงงานเพื่อเริ่มทำงานต่อไป

********************************


สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

โทร. +60 3 2145 5868


97
TOP