Skip to main content

หน้าหลัก

ด่วน! ผู้จะไปทำงานที่มาเลเซีย ต้องดำเนินการผ่านระบบ FWCMS

FWCMS คืออะไร
FWCMS หรือ Foreign Workers Centralized Management System เป็นระบบข้อมูลออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซีย เช่น หน่วยงานภาครัฐมาเลเซีย นายจ้างมาเลเซีย บริษัทจัดหางานเอกชน สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียที่ประจำในประเทศนั้นๆ และแรงงานต่างชาติ รวมถึงสถานพยาบาล เพื่อบริหารจัดการระบบแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในประเทศมาเลเซียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ การขอ Visa การขอ Work Permit การคุ้มครองแรงงาน และการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างชาติ

ใครต้องใช้ระบบ FWCMS บ้าง
แรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียทุกคน ใน 6 ภาคประกอบการ ได้แก่ ภาคการเพาะปลูก ภาคการก่อสร้าง ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ช่วยแม่บ้าน (ยกเว้นแรงงาน ประเภท Expatriate และแรงงานตำแหน่งผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารประเภทต้มยำ ซึ่งขอใบอนุญาตทำงานแบบ 3 เดือน) โดยแรงงานต่างชาติต้องมีอายุระหว่าง 18-45 ปี (ยกเว้นตำแหน่งพนักงานนวด ต้องมีอายุตั้งแต่ 21-45 ปี)

ผู้จะไปทำงานที่มาเลเซียต้องทำอย่างไรบ้าง
แรงงานไทยที่ได้รับติดต่อจากนายจ้างให้เดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียต้องดำเนินการ ดังนี้
1. เข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่ติดตั้งระบบ FWCMS
2. โรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้แรงงานทราบ และส่งผลดังกล่าวทางออนไลน์สู่ระบบ FWCMS ของมาเลเซีย
2.1 กรณีผ่านการตรวจสุขภาพ ให้แรงงานไทยส่งสำเนา Passport ให้นายจ้าง เพื่อดำเนินการขอหนังสืออนุมัติวีซ่า (Calling Visa) และส่ง Calling Visa ให้แรงงานไทย
2.2 กรณีไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ จะไม่ได้รับการอนุมัติ Calling Visa
3. แรงงานไทยนำ Calling Visa พร้อม Passport ตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปขอ Single Entry Visa (วีซ่า 3 เดือน) ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลมาเลเซียประจำประเทศไทย
4. เมื่อได้รับ Single Entry Visa แล้ว แรงงานไทยจึงสามารถเดินทางมาที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายจ้างเป็นผู้มารับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย และเข้ารับการตรวจสุขภาพอีกครั้งกับ FOMEMA (หน่วยงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติของมาเลเซีย) หากผ่านการตรวจสุขภาพ นายจ้างจึงจะขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียออกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้แรงงานเพื่อเริ่มทำงานต่อไป

ระบบ FWCMS จะเริ่มใช้เมื่อไหร่
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป โดยจะใช้เฉพาะระบบตรวจสุขภาพ (Bio Medical) และการขอ Calling Visa (eVDR)

ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่ติดตั้งระบบ FWCMS ที่ไหนบ้าง
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ติดตั้งระบบ FWCMS จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา เลขที่ 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 โทร. +66883125624 และ +6642241956
2. โรงพยาบาลเอกชัย เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 โทร. +66818956451 และ +6634417900
สามารถตรวจสอบสถานพยาบาลล่าสุดได้ที่ www.fwcms.com.my

FWCMS มีประโยชน์อย่างไร
1. ลดปัญหาถูกนายจ้างหรือนายหน้าจัดหางานหลอกลวง
2. แก้ไขปัญหากรณีแรงงานต่างชาติไม่ได้รับการทำประกันคุ้มครอง
3. ลดระยะเวลาในการขอ Calling Visa
4. คัดกรองผู้มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่มาเลเซียและถูกส่งกลับหลังจากตรวจสุขภาพไม่ผ่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง
สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย
หมายเลขโทรศัพท์ 03-2145 5868 / 03-2145 6004
E-mail : thai_labour_office@yahoo.com
Facebook : สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย
Website : http://malaysia.mol.go.th


600
TOP