Skip to main content

หน้าหลัก

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านแรงงานประจำสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00-13.00 น. อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นผู้แทนในนามกระทรวงแรงงานมอบประกาศเกียรติคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านแรงงานประจำสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียให้กับ Mr. Din Tan Yong Chia ตำแหน่ง Managing Director บริษัท Thai Odyssey Sdn. Bhd. โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณบริษัทฯ ที่จ้างงานแรงงานไทยมานานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำ และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว รวมถึงการจัดสวัสดิการเพื่อให้การดูแลและคุ้มครองดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี ซึ่งสำนักงานฯ ยินดีที่จะร่วมมือกันต่อไป เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย

บริษัท Thai Odyssey Sdn. Bhd. ดำเนินธุรกิจนวดสปาและนวดแผนไทยในประเทศมาเลเซีย มีสาขา เปิดให้บริการ 41 สาขาทั่วประเทศ มีแรงงานไทยประมาณ 200 คน ขณะนี้บริษัทมีแผนพัฒนารูปแบบสาขา เพื่อรองรับบริการนวดสปาและนวดแผนไทย รวมถึงบริการนวดฝ่าเท้าให้มีอัตลักษณ์เฉพาะ (unique) ของบริษัท  และมีความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือพนักงานนวดไทย ของบริษัท และการพัฒนาศูนย์อบรมพนักงานนวดไทยของบริษัทให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม Thailand Academy

โอกาสนี้ Mr. Din Tan Yong Chia ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงแรงงาน และสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียที่ให้เกียรติแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ พร้อมทั้งกล่าวยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียในการให้ความคุ้มครองและดูแลแรงงานไทย ที่ผ่านมาบริษัทและแรงงานไทยได้รับการดูแล และความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสำนักงานแรงงานในประเทศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทมีความประทับใจแรงงานไทยและยินดีที่จะจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แรงงานไทยดียิ่งๆ ขึ้นไป


670
TOP