Skip to main content

หน้าหลัก

รัฐบาลมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างทำประกันสังคมให้แรงงานต่างชาติ

          นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2562(2019)เป็นต้นไป นายจ้างที่มีการจ้างงานแรงงานต่างชาติ  (ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน)
จะต้องลงทะเบียนลูกจ้างกับองค์การประกันสังคม (Social Security Organisation หรือ Socso) ภายใต้กฎหมาย Employee’s Social Security Act 1967 (Act 4)

          ภายใต้แผนประกันสังคมนี้ นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ จำนวน 1.25% ของค่าจ้างแก่ Socso ทุกเดือนการลงทะเบียนแรงงานต่างชาติ สามารถดำเนินการในระบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง PERKESO (ASSIST) หรือนายจ้างสามารถกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ และยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงาน สำหรับแรงงานต่างชาติที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนประกันเงินทดแทน (Foreign Workers Compensation Scheme) นายจ้างต้องลงทะเบียนให้ลูกจ้าง
1 วันหลังจากที่ประกันดังกล่าวสิ้นสุดลง

คุณสมบัติที่กำหนด

ก.  แรงงานต่างชาติรายใหม่ ต้องมีหนังสือเดินทางและ Special Pass ที่ถูกต้อง 

ข.  แรงงานต่างชาติที่กำลังทำงาน ต้องมีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน Visit Pass (Temporary Employment) หรือ Employment Pass ที่ถูกต้อง

สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ

  • สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล
  • สิทธิประโยชน์กรณีทุพลภาพชั่วคราว
  • สิทธิประโยชน์กรณีทุพลภาพถาวร
  • สิทธิประโยชน์แก่ผู้อยู่ในอุปการะ
  • เงินสงเคราะห์เพื่อฌาปณกิจศพ (กรณีลูกจ้างเสียชีวิต)
  • เงินสงเคราะห์แก่ผู้ดูแล (กรณีจำเป็นต้องมีผู้ดูแล)
  • สิทธิประโยชน์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจ หากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย โทร.03-2145-5868/2145 6004


856
TOP