Skip to main content

หน้าหลัก

แผนพัฒนากัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Structure Plan 2040: PSKL 2040)

วันที่ 9 พ.ย. 66 มาเลเซียเปิดตัวแผนพัฒนากัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Structure Plan 2040: PSKL 2040) ซึ่งเป็นแผนงานที่ครอบคลุมในการพัฒนากรุงกัวลาลัมเปอร์ให้เป็นเมืองที่ยั่งยืนที่สามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้อยู่อาศัยและคนรุ่นต่อๆ ไป ภายในระยะเวลา 20 ปี (2020-2040)
ดาโต๊ะ เซอรี กามารุลซามัน หมัด ซัลเละห์ (Datuk Kamarulzaman Mat Salleh) นายกเทศมนตรีกรุงกัวลาลัมเปอร์ กล่าวว่า แผนพัฒนาดังกล่าวจัดทำขึ้นตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda) เพื่อให้แน่ใจว่ากรุงกัวลาลัมเปอร์สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ แผนพัฒนากัวลาลัมเปอร์ 2040 จะมาแทนที่แผนพัฒนากัวลาลัมเปอร์ 2020 ซึ่งจะเน้นประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายหลัก 6 ประการ ได้แก่
(1) เพื่อเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและผลิตภาพ
(2) เพื่อเป็นเมืองที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน
(3) เพื่อเป็นเมืองที่มีสุขภาพดีและมีชีวิตชีวา
(4) เพื่อเป็นเมืองอัจฉริยะและมีคาร์บอนต่ำ
(5) เพื่อเป็นเมืองแห่งการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) เพื่อเป็นเมืองแห่งการพัฒนาแบบบูรณาการและยั่งยืน
ในการนี้ ดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วในกรุงกัวลาลัมเปอร์ รวมถึงโครงการภายใต้แผนพัฒนากัวลาลัมเปอร์ 2040 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายกเทศมนตรีกรุงกัวลาลัมเปอร์รายงานเกี่ยวกับสถานะการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนพัฒนากัวลาลัมเปอร์ 2040 เป็นระยะๆ เนื่องจากหนึ่งในอุปสรรคของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ คือ ความล่าช้าในการอนุมัติโครงการที่ได้รับการพิจารณาแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นกับเกือบทุกรัฐของมาเลเซีย รวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://klmycity2040.dbkl.gov.my/pppkl/#about

196
TOP