Skip to main content

หน้าหลัก

FOMEMA กำหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพของแรงงานต่างชาติ

         บริษัท FOMEMA ได้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลทางชีวภาพของแรงงานต่างชาติ โดยกำหนดให้นายจ้างพาแรงงานต่างชาติไปดำเนินการที่คลีนิคและศูนย์เอ็กซเรย์ของ FOMEMA ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองปุตราจายา และรัฐสลังงอร์ (เฉพาะคลีนิคและศูนย์เอ็กซเรย์ที่ได้รับเลือกโดย FOMEMA) เริ่มดำเนินการเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

         การเพิ่มระบบการตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพในโปรแกรมตรวจสุขภาพของแรงงานต่างชาติ เป็นหนึ่งในการปรับปรุงระบบของบริษัทฯ เพื่อช่วยในการยืนยันตัวตนของแรงงานต่างชาติที่เข้ารับการตรวจสุขภาพกับ FOMEMA จากเดิมที่มีการพิสูจน์รูปพรรณผ่านรูปถ่ายที่ติดในหนังสือเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลตัวบุคคลของแรงงานต่างชาติด้วย

          FOMEMA ขอความร่วมมือนายจ้างที่ลงทะเบียนในโปรแกรมตรวจสุขภาพของแรงงานต่างชาติ ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพของแรงงานต่างชาติ ณ คลีนิคและศูนย์เอ็กซเรย์ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพของ FOMEMA

          สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพ คลีนิคและศูนย์เอ็กซเรย์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของ FOMEMA จะทำการลงบันทึกเข้าในระบบของ FOMEMA เพื่อตรวจสอบว่าแรงงานต่างชาติคนนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบลายนิ้วมือหรือไม่ หากระบบระบุว่าจำเป็นต้องตรวจสอบ คลีนิคจะทำการสแกนลายนิ้วมือของแรงงานต่างชาติด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Biometric fingerprint reader) ลายนิ้วมือที่ถูกจับภาพไว้จะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลของกรมตรวจคนเข้าเมือง (MyIMMS) เพื่อดำเนินการตรวจสอบลายนิ้วมือที่มีอยู่ในฐานข้อมูล แรงงานต่างชาติที่ได้รับการยืนยันการเปรียบเทียบลายนิ้วมือในฐานข้อมูลของกรมตรวจคนเข้าเมืองแล้วเท่านั้น ที่สามารถดำเนินการตรวจสุขภาพกับ FOMEMA ต่อไปได้

          อนึ่ง บริษัท FOMEMA Sdn Bhd เป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลมาเลเซียให้เป็นผู้รับสัมปทานในการจัดการ ตรวจสอบ และกำกับดูแลโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติที่ได้รับการจ้างงานในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามมาตรา 8 วรรค 3(บี) ของพระราชบัญญิตการเข้าเมือง ปี ค.ศ. 1959 (Act 155)

 


490
TOP