Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนร. มาเลเซียเตือน พบใบอนุญาตทำงานปลอมในมาเลเซีย

สนร. มาเลเซียจัดสัมมนา “The Guidance เส้นทางสู่อนาคต”

คนงานไทยไม่มีใบอนุญาตทำงาน เสียชีวิตในมาเลเซีย

มาเลเซียเพิ่มบทบัญญัติกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ

สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานในเรือนจำรัฐเปรัค

สนร. มาเลเซียเตือนแรงงานไทย ระวังการสมัครงานทาง Internet

สนร.มาเลเซีย เยี่ยมแรงงานไทยในรัฐซาบา

สนร. มาเลเซียเตือนคนงานไทยระมัดระวังถูกหลอกลวงมาค้าประเวณี

สนร. มาเลเซียร่วมเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60

สนร. มาเลเซียจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

TOP