Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนร. มาเลเซียเยี่ยมเยาวชนและหญิงไทยในสถานพักพิง

สนร. มาเลเซียเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง

สนร.มาเลเซีย หาตลาดแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าได้ ๕๐ ตำแหน่ง

สรจ.มาเลเซีย ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างชาติอย่างเข้มงวด

สนร.มาเลเซีย เตือนแรงงานไทยถูกหลอกมาทำงานในมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย มีนโยบายผ่อนผันจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น

สนร.มาเลเซีย เตรียมการจัดงาน Amazing Thailand Festival 2009

TOP